CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN


Công ty sẽ hỗ trợ vận chuyển xe trong khu vực Hà Nội, hoặc công ty sẽ bao cước tùy theo thỏa thuận về giá sản phẩm giữa khách hàng và Công ty.
Công ty sẽ đảm bảo đóng gói cẩn thận, đúng, đủ quy cách hàng hóa khi giao cho tàu, xe vận chuyển.